1. خواجه كلان شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب 73 ینابیع المودة و علامه سمهودی شافعی در جواهر العقدین و ابن حجر مكی در صواعق محرقه و طبرانی در اوسط از ابو ایوب انصاری و علی بن هلال (به مختصر تفاوتی در الفاظ و عبارات) نقل نموده اند كه در مرض موت رسول اكرم(ص) فاطمه(س) گریه می كرد رسول اكرم فرمود "ان لكرامة الله ایاك زوجك من هو أقدمهم سلما و اكثرهم علما" آنگاه فرمود خداوند متعال نظر فرمود بر اهل زمین پس مرا اختیار نمود پیغمبر مرسل آنگاه نظر دیگر فرمود علی را برگزید به وصایت پس به من وحی نمود كه تو را تزویج نمایم به او و قرار دهم او را وصی خودم.
"یا فاطمة منا خیرالانبیاء و هو أبوك و منا خیر الاوصیاء و هو بعلك و منا خیر الشهدا و هو حمزة عم ابیك و منا من له جناحان یطیر بهما فی الجنة حیث شاء و هو جعفر ابن عم ابیك و منا سبطا هذه الامة و سیدا شباب اهل الجنة الحسن و الحسین و هما ابناك و الذی نفسی بیده منا مهدی هذه الامة و هو من ولدك"
(یعنی: یا فاطمه از ماست بهترین انبیاء و او پدر تو می باشد و از ماست بهترین اوصیا و او شوهر تو می باشد و از ماست بهترین شهدا و او حمزه عموی پدر تو می باشد و از ماست كسی كه برای او است دو بال كه پرواز می كند با آنها در بهشت و او جعفر پسر عموی پدر تو می باشد و از ما است دو سبط این امت و دو سید جوانان اهل بهشت حسن و حسین و آنان پسرهای تو هستند به آن خدائی كه جان من در ید قدرت او است از ما است مهدی این امت و او از اولاد تو می باشد)
2. شیخ الاسلام حموینی در فرائد السمطین و شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب 77 ینابیع الموده از عبایة بن ربعی از جابر بن عبد الله انصاری نقل می كند كه رسول اكرم(ص) فرمود: "انا سید النبیین و علی سید الوصیین و ان اوصیائی بعدی اثنا عشر اولهم علی و آخرهم القائم ا لمهدی(عج)" (یعنی من آقای انبیاء و علی آقای اوصیا می­باشد و به درستی كه اوصیاء من بعد از من دوازده نفرند اول آنها علی و آخر آنها قائم مهدی می باشد)
3. از سلیم بن قیس هلالی از سلمان فارسی نقل می كنند كه گفت وارد شدم بر رسول اكرم(ص) دیدم حسین بر پای آن حضرت نشسته و پیوسته دو طرف صورتش را می بوسد و می فرمود: "انت سید بن السید اخو السید و انت امام بن الامام و انت حجة بن الحجة أخو الحجة ابو حجج تسعة تاسعهم قائمهم المهدی(ع)" (یعنی: تویی سید پسر سید و توئی امام پسر امام برادر امام و توئی حجة پسر حجة و برادر حجة و پدر حجتهای نه گانه كه نیمی آنها قائم مهدی می باشد).
4. و نیز شیخ الاسلام حموینی در فرائد از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می كند كه رسول اكرم(ص) فرمود: "ان خلفائی و اوصیائی و حجج الله علی الخلق بعدی الاثنا عشر أولهم علی و آخرهم ولدی المهدی فینزل روح الله عیسی بن مریم فیصلی خلف المهدی و تشرق الارض بنور ربها و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب" (به درستی كه خلفا و اوصیا من و حجتهای خدا بر خلق بعد از من دوازده نفرند اول آنها علی و آخر آنها فرزند من مهدی است پس نا زل می گردد عیسی بن مریم روح الله پس نماز می گذارد عقب مهدی روشن می كند (آن مهدی) زمین را به نور خدا و می رساند سلطنت او را به مشرق و مغرب).
اسناد:
1. خواجه كلان حنفی در باب 79
2. حافظ ابن حجر مكی در صفحه 127 صواعق محرقه بعد از شرح حالات حضرت عسكری امام یازدهم
3. شیخ سلیمان بلخی حنفی از باب 71 تا باب 86
4. محمد بن طلحه شافعی در مطالب السئول فی مناقب آل الرسول
5. شیخ صلاح الدین صفدی در شرح الدائره
6. خواجه كلان بلخی حنفی در ‌آخر باب 79 ینابیع الموده بعد از نقل اقوال اكابر علماء عامه
7. ابوعبدالله فقیه محمد بن یوسف گنجی شافعی در كتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان در آخر باب 20
8. یوسف سبط ابن جوزی در ص 204 تذكرة خواص الامه فی معرفة الائمة
9. محمد بن طلحه شافعی در باب 12 مطالب السئول فی مناقب آل الرسول با دلائل بسیاری اثبات وجود حضرت مهدی(عج) را می نماید.
برگرفته از کتاب:شبهای پیشاور به نویسندگی سلطان واعظین شیرازی ص 78 تا ص 85

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1390    | توسط: علی باقری    | طبقه بندی: امام مهدی(عج)،     | نظرات()